Kerkenraad

Predikant:

Ds. K. Klopstra

Ouderlingen:

G. Boekee
M. Kramer
E. Morren
A. van der Wiel

Diakenen:

C. Boonstoppel
J. den Dikken
J.L. Vlot

Het Moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door:

Ds. K. Klopstra (preses)
G. Boekee (assessor)
E. Morren (scriba)

De kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe, draagt zorg voor de opbouw van de gemeente en is verantwoordelijk voor beleid. De kerkenraad weet zich volstrekt afhankelijk van haar Heere en Heiland. Door Zijn kracht kan het werk gedaan worden en kan de Woordverkondiging doorgang vinden.

Kerkvoogdij

F. van Bergeijk
J.S. Breedveld
R.M. Dekkers
A.A. Snijders
H. van Streijl

De kerkvoogdij heeft tot taak er voor te zorgen dat het werk in de gemeente voortgang mag hebben, en is verantwoordelijk voor de stoffelijke en financiele zaken in de gemeente. U mag hierbij denken aan de locatie en de faciliteiten om de kerkdiensten en de doordeweekse activiteiten te kunnen houden.