Uitnodiging

Elke zondag hebben wij twee kerkdiensten. Naast deze diensten zijn er diensten op 2e Kerstdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, evenals op nieuwjaarsmorgen en oudejaarsavond. Op bid- en dankdag voor gewas en arbeid wordt er 's ochtends en 's avonds een dienst gehouden.

U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen. De aanvangstijd is wisselend. Tijdens de kerkdiensten is er voor de jongste kinderen oppas aanwezig. Zolang we nog geen eigen kerkgebouw hebben, worden de diensten gehouden in onze tijdelijke locatie, de Rehobothschool.

De kerkdienst verloopt vaak volgens een bepaalde volgorde, ook wel liturgie genoemd. Er wordt gezongen en gebeden. In het zingen van de Psalmen wordt uiting gegeven aan ervaren nood en verlossing, vreugde en dankbaarheid. In het gebed spreken we tot God, danken we Hem voor wat we kregen en bidden we Hem om wat wij nodig hebben. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. Het geld is bestemd voor de onkosten van de kerkdiensten, maar ook voor (diaconale) hulp aan de naaste in nood, veraf en dichtbij. Ook de collecte hoort bij het dienen van God.

In de dienst staat de preek uit de Bijbel centraal. De prediking is "de bediening der verzoening" waarin en waardoor de HEERE zondaren roept en brengt tot geloof. Door de preek heen wil God tot ons, zijn gemeente, spreken. Dat noemen we verkondiging. De dominee mag dan namens God de gemeente vertroosten, terechtwijzen en bemoedigen. Juist door de prediking van het Woord bouwt de HEERE Zijn gemeente, werkt en versterkt Hij het geloof. Opdat wij door het geloof in de Heere Jezus Christus met God worden verzoend. En zo vergeving van onze zonden en vrede met God mogen kennen en in een nieuw leven voor Zijn Aangezicht leren wandelen.