Belijdenissen

De reformatorische kerken hebben de Bijbel als basis, die zij als Woord van God beschouwen, en de belijdenissen waarin de principes van de Bijbel zijn beschreven. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, deHeidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn tot stand gekomen in de begintijd van de reformatorische kerk in Nederland, aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. Ze worden aangeduid als de drie Formulieren van Enigheid omdat ze de basis vormen voor alle kerken in Nederland van gereformeerd belijden.

Ze zijn met verschillende doelen geschreven:

Heidelbergse Catechismus


Onderwijs in de leer - samenvatting van de belangrijkste zaken uit de Bijbel

Nederlandse Geloofsbelijdenis


Verdediging en verantwoording van het christelijk geloof

Dordtse Leerregels.


Weerleggen van dwaalleer



De apostolische geloofsbelijdenis vat de leer van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. In onze zondagmiddagdiensten wordt deze geloofsbelijdenis voorgelezen. Daarmee belijdt de gemeente haar geloof in verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

(1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. (2) En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; (3) Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; (4) Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; (5) ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; (6) opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; (7) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. (8) Ik geloof in de Heilige Geest. (9) Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; (10) vergeving der zonden; (11) wederopstanding des vleses; (12) en een eeuwig leven.